WwpG Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I

Wersja: 05.11.2015 | Pobrań: 360
Brak głosów

Opis: WwpG Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I

Podstawą przyłączenia do sieci gazowej jest – zawarcie umowy o przyłączenie do tej sieci.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej (zwany dalej „wnioskodawcą”), powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.

Każdy wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien – niezależnie od przynależności do grupy przyłączeniowej wnioskodawcy – zawierać oznaczenie wnioskodawcy (czyli podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej) oraz określenie:

  • planowanego terminu rozpoczęcia odbioru lub dostarczania paliwa gazowego,
  • punktu wyjścia z systemu gazowego,
  • przewidywanego rocznego zapotrzebowania na paliwa gazowe,
  • mocy przyłączeniowej oraz
  • przeznaczenia paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej nie spełnia powyższych wymogów, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 21 dni.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli wniosek o przyłączenie do sieci gazowej nie zostanie uzupełniony przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo energetyczne pozostawi go bez rozpatrzenia.

Do wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy dołączyć ponadto:

  • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2014 poz. 1059).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.