WuoDZ Wypowiedzenie umowy zlecenie / o dzieło

Wersja: 20.11.2015 | Pobrań: 1112
2 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)

Opis: WuoDZ Wypowiedzenie umowy zlecenie / o dzieło

Umowy zlecenie i o dzieło należą do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, występujących w obrocie gospodarczym. Ich powszechność powoduje również częste zmiany warunków zawartych w  pierwotnym tekście umów, jak również wypowiadanie ich i zawieranie kolejnych – między tymi samymi lub innymi stronami. 

Kontraktujące strony (czyli zlecający – zleceniodawca i zleceniobiorca lub dający dzieło do wykonania i wykonujący) mogą dowolnie wskazać w umowie warunki, na jakich dochodzić ma do wypowiedzenia umowy. Mogą również zawrzeć umowę na czas określony, w której wskażą wyłącznie czas jej trwania bez możliwości jej wypowiedzenia w trakcie realizacji.

Wypowiedzenie umowy powoduje obowiązek rozliczenia się z dokonywanych prac oraz warunków jej wykonania na dzień skutku oświadczenia o wypowiedzeniu. 

Zasadą jest, że strony mogą umownie uregulować zasady wypowiedzenia oraz warunki rozliczenia umowy. W przypadku braku takich warunków stosować powinny zasady wynikające z ustawy – kodeks cywilny. 

W przypadku umowy zlecenie zasady te wskazują, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Nie można zrzec się umownie z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 

W  przypadku umowy o dzieło strony umawiają się co do jego zrealizowania (wykonania kompletnie), a nie co do świadczenia jakichś prac, działań stąd w razie braku szczególnych warunków umownych wskazujących na zachowanie stron, zastosowanie znajdują ogólne zasady co do niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia.  

Podstawa prawna:

Art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. tj. 2013, nr 121)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.