WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

Wersja: 09.08.2013 | Pobrań: 30697
3.3 5 | Głosów: 27
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (27 głosów)

Opis: WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

Umowa o świadczeniu usługi telekomunikacyjnej Cyfrowego Polsatu stanowi tzw. umowę nienazwaną, której warunki, w tym zasady wypowiedzenia regulują bezpośrednio jej zapisy. Dodatkowym elementem zawieranej umowy, są warunki zawarte w regulaminie świadczenia usług, z którymi abonent – zawierający umowę – powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy.
Umowa o świadczenie usługi Cyfrowego Polsatu jest umową na czas określony, w związku z czym co do zasady osoba nie ma możliwości rozwiązania jej w trakcie okresu, na który została zawarta. W przypadku jednak sytuacji szczególnych istnieje możliwość odstąpienia od niej po spełnieniu obowiązku pisemnego poinformowania świadczącego o realizacji swojego prawa. Zasada ta występuje w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną warunki regulaminu, chyba że zmiana wynika wyłącznie ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa i stanowi element dostosowawczy do warunków prawem przewidzianych. O prawie odstąpienia świadczący powinien poinformować usługobiorcę. Podobnie W przypadku zmiany Cennika Cyfrowy Polsat jest obowiązany do pisemnego poinformowania Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem nowych cen w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Cennika Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
W razie skorzystania przez abonenta z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy po zmianie cennika, Cyfrowemu Polsatowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi udzielonej abonentowi przy zawieraniu umowy abonenckiej, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
Jeżeli abonent nie wypowie umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę regulaminu. W takim przypadku dalsze odstąpienie lub wypowiedzenie odbywa się tylko na warunkach wskazanych poniżej
Zarówno abonent, jak i Cyfrowy Polsat, uprawnieni są do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeżeli jednak rozwiązanie następuje z winy abonenta przed upływem okresu podstawowego, na jaki zawarto umowę, gdy jej zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną abonentowi, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wartości tej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Podstawa prawna:

Regulamin usługi Cyfrowy Polsat
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U 2014, poz 121).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Nasza sprawa ciągnie się od czerwca i nadal cisza straszą windykacja i zadłużenie które rosnie teraz będziemy składać rezygnację z internetu i zobaczymy co wyniknie

Szanowny Panie,

 

Żaden przepis prawa nie zmusza konsumenta do stosowania wzoru wypowiedzenia umowy, w którym to wzorze obligatoryjnym byłoby posłużenie się datą zakończenia wypowiadanej umowy. Wypowiedzenie jest czynnością cywilnoprawną - oświadczeniem woli, w którym obowiązkowo wypowiadający musi określić treśćswojego oświadczenia i skonkretyzować, jakiego stosunku prawnego oświadczenie dotyczy. Oczywiście dopuszczalne jest podanie w treści również daty zakończenia umowy - niemniej strona stosunku prawnego 

(której umowę sie wypowiada) nie może co do zasady uzależniać od tego przyjęcia i poprawności złożenia dokumentu wypowiedzenia umowy (chyba że występują szczególne zasady, wynikające z umowy zawartej między stronami).

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół FIllUp

Formularz jest niepoprawny. Wysłałem powyższy formularz do Cyfrowego Polsatu, po czym o mały włos nie zapłaciłem kary za przedterminowe rozwiązanie umowy. Według pracownika Cyfrowego Polsatu na wypowiedzeniu MUSI! BYĆ DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY. Formularz ten jest niezrozumiały dla Cyfrowego Polsatu, z tego powodu jest źle interpretowany.

Witam,
Proszę napisać pismo z wypowiedzeniem umowy ze szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności wypadku/pożaru i przesłać je na adres:

Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa 

witam
moja mam ma abonament telewizji cp w lutym był pożar spalił sie cały dom w raz z dekoderem ,umową nie pozostało nic i w związku z tym mam pytanie czy uda sie rozwiązac umowę ?

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.