WoZN (VAT) Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

Wersja: 29.03.2013 | Pobrań: 1140
Brak głosów

Opis: WoZN (VAT) Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

W przypadku wystąpienia nadpłaty podatku podatnik ma do wyboru albo postąpić zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie – ordynacja podatkowa, albo też złożyć wniosek o postąpienie z nadpłatą odrębnie. Zgodnie z zasadami ustawy - nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu:

  • na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
  • odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o odsetkach podatkowych,
  • oraz na poczet bieżących zobowiązań podatkowych,
  • w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu.

Zwrot nie jest jednak obowiązkowy, gdyż podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nie ma natomiast możliwości, by podatnik złożył wniosek o niezaliczanie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub bieżących zobowiązań podatkowych. Dopiero w ich braku rozpatrywany jest wniosek podatnika o brak zwrotu podatku.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, gdy wysokość nadpłaty nie przekracza kwoty 11,60. W tym przypadku bowiem nawet gdy nie ma zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub bieżących zobowiązań podatkowych, nadpłata z urzędu jest zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tym przypadku wniosek podatnika może powodować, że zostaną one zwrócone mu zamiast zaliczania na poczet przyszłych zobowiązań.
 Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli kwoty 11,60 zł), podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, nie można zatem wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy lub rachunek w kasie oszczędnościowo – kredytowej.
Zwrot nadpłaty co do zasady następuje:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;
  • w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Podstawa prawna:

Art. 87 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.