WoZK Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Wersja: 15.11.2019 | Pobrań: 1443 | Obowiązuje od: 2019-05-01
Brak głosów

Opis: WoZK Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Wysokość zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej stanowi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestaną działalności,
  • nastąpi otwarcie likwidacji,
  • zostanie ogłoszona upadłość,
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu, a następca prawny nie   będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • dokonują odliczenia z naruszeniem warunków , o których mowa § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Od 1 maja 2019 r., po wprowadzeniu do obrotu kas fiskalnych online, zmieniły się zasady stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy. Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (tzw. kasa starego typu lub tradycyjna) przysługuje tylko jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie - ulga nie przysługuje. 

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 25 dni od dnia jego złożenia. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.