WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Wersja: 19.09.2018 | Pobrań: 1459 | Obowiązuje od: 2018-09-19
Brak głosów

Opis: WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego.

Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
•    nabyły prawo rozporządzania samochodem osobowym jako właściciel,
•    dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu lub w ich imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane,
•    samochód osobowy nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju, zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
•    od samochodu osobowego została zapłacona akcyza na terytorium kraju.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy i dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Na złożenie wniosku wraz z dokumentami masz rok od momentu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Po tym okresie zwrot nie przysługuje.

Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy są  naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których  dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu dotyczącej tego samochodu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz.U. 2018 poz. 1776).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.