WoSD Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (spadków)

Wersja: 07.10.2015 | Pobrań: 46938
3.1 5 | Głosów: 127
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (127 głosów)

Opis: WoSD Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (spadków)

Formularz przeznaczony jest dla osób (podatników podatku od spadków i darowizn), które ubiegają się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego lub potrzebujących zgody na zbycie w formie aktu notarialnego praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych nabytych  na podstawie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia lub zgody, który powinien zawierać:

- dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz NIP lub PESEL, 

- dane adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...),

- zakres żądania, w tym wskazanie:

  • jakiego rodzaju dokument ma być wydany tj. zgoda czy zaświadczenie, 
  • w jakim celu ma być wydane zaświadczenie, czy zgoda,
  • czego sprawa dotyczy czy nabycia tytułem spadku, czy darowizny, czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności itp.,
  • jaki będzie przedmiot zbycia lub obciążenia (np. czy nieruchomość, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, czy środki pieniężne),
  • numeru decyzji kończącej postępowanie podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn,
  • daty nabycia tytułem np. spadku / zasiedzenia / darowizny, bądź wskazanie daty wydania postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu tytułem spadku / zasiedzenia, (ewentualnie daty poświadczenia dziedziczenia przez notariusza), bądź wskazanie daty sporządzenia aktu notarialnego oraz nr repertorium gdy nabycie tytułem darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności itp.,  

-nazwisko i imię spadkodawcy, data zgonu,

-wskazanie sposobu odbioru wydanego zaświadczenia (zgody) – czy osobiście, czy pocztą na   adres wskazany we wniosku , czy przez pełnomocnika,

-podpis wnioskodawcy.

Do składanego wniosku należy dołaczyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.  

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania sprawy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r., poz. 749 z poźn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz. 1282 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity Dz.U.z 2011r. Nr 293, poz. 1726);
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.