WoRWZP-Sz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Szczecin

Wersja: 26.04.2023 | Pobrań: 2246 | Obowiązuje od: 2023-04-26
Brak głosów

Opis: WoRWZP-Sz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Szczecin

Wymagane dokumenty do rejestracji:
 1. "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele).
 2. Załączniki:
  • dowód własności pojazdu,
  • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
  • dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dotyczy samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), nowych zakupionych w kraju,
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu, określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wzmagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji),
  • tylko dla nowego pojazdu osobowego, ciężarowego i specjalnego do 3,5t rejestrowanego w kraju po raz pierwszy: a) oświadczenie przedsiębiorcy sprzedającego sprowadzony przez niego z zagranicy pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo b) faktura zawierająca takie oświadczenie lub c) dowód uiszczenia opłaty recyklingowej przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 zł . Wpłat należy dokonywać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa – nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty/przelewu musi zawierać w tytule nazwę wprowadzającegopojazd na teren RP i numer nadwozia pojazdu. Opłatę recyklingową stosuje się do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia po 31 grudnia 2005 r. Obowiązkowi temu nie podlegają pojazdy rejestrowane po raz pierwszy, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa.
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela:
   • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   • paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki wraz z aneksami w przypadku zmian oraz odpowiednio dokumenty wymienione w powyższych podpunktach w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
   • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • polisa OC.
Opłaty:
 1. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
 2. Opłata administracyjna:
  • tablice rejestracyjne:
   • na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
   • na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
   • na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
   • na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
  • tablice indywidualne - 1 000,00 zł,
  • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
  • pozwolenie czasowe - 13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek),
  • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
  • nalepka kontrolna - 18,50 zł (dla pojazdów samochod. z wyjątkiem motocykli).
 3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
 4. Opłata recyklingowa: - 500 zł na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa – numer konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, dowód wpłaty/przelewu musi zawierać w tytule oznaczenie wprowadzającego pojazd na teren RP i numer nadwozia pojazdu

Opłaty można uiścić gotówką w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na prowadzone w Banku PKO BP S.A. rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin:

 • opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
 • opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 • opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
 
Termin załatwienia sprawy:
Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

Podstawa prawna:

• art. 72, 74 ust. 1 i art. 78 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.),
• § 2 ust. 1-6 oraz § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022r., poz. 1847),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022r., poz. 1848).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.