WoRWZP-Rz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Rzeszów

Wersja: 06.09.2022 | Pobrań: 2251 | Obowiązuje od: 2022-09-06
Brak głosów

Opis: WoRWZP-Rz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Rzeszów

Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu.

W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, wymagane jest przedłożenie paszportu oraz wizy pobytowej i potwierdzenia czasowego pobytu lub karty czasowego pobytu lub potwierdzenia czasowego zameldowania cudzoziemca.

 1. Przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego w kraju właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:
  • fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu lub rachunek w oryginale,
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
  • kartę pojazdu,
  • oświadczenie o zapewnieniu sieci recyklingowej lub stosowną adnotację na fakturze, e) zaświadczenie o uiszczeniu podatku akcyzowego lub braku obowiązku opłaty podatku akcyzowego w przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, bądź stosowną adnotację na fakturze.
 2. W przypadku rejestracji pojazdu przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy przedłożyć dodatkowo: 
  • wyciąg z rejestru sądowego potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa (KRS, zaświadczenie REGON) i upoważnienie do rejestracji (osoby prawne) lub
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne). Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o: - nabyciu i zbyciu pojazdu; - zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Pozostałe zagadnienia związane z rejestracją lub wyrejestrowaniem samochodu:

http://bip.erzeszow.pl

Podstawa prawna:

1. Decyzja o rejestracji pojazdu wydawana jest na podstawie art. 72, 73, 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
2. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.110 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.