WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)

Wersja: 09.09.2022 | Pobrań: 1464 | Obowiązuje od: 2022-09-09
Brak głosów

Opis: WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)

Dokumenty do wglądu

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest więcej niż jedna osoba, wymagane jest upoważnienie lub pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli.

Tablice indywidualne zawierają: wyróżnik województwa oraz wyróżnik indywidualny. W województwie lubelskim wyróżnik województwa zawiera na początku literę L, następnie cyfrę nadaną przez Urząd Miasta Lublin jako dla kolejnego w województwie lubelskim pojazdu z takim samym wyróżnikiem indywidualnym. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Wyróżnik ten może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem jednak, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G H,I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Uwaga: tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel pojazdu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego pojazdu.

http://www.um.lublin.pl/

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).
Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.