WoPDB-Ł Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Łódź

Wersja: 29.07.2013 | Pobrań: 364
Brak głosów

Opis: WoPDB-Ł Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Łódź

Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć:

  • kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na zniesienie tej decyzji,
  • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • jeśli wniosek jest składany po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – do wniosku należy załączyć dowód potwierdzający, ze budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata,
  • pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne) do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 90zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 267 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 z późniejszymi zmianami).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.