WodKP Wniosek o odroczenie zapłaty podatku w formie karty podatkowej

Wersja: 26.10.2015 | Pobrań: 144
Brak głosów

Opis: WodKP Wniosek o odroczenie zapłaty podatku w formie karty podatkowej

Rozliczenie podatku w formie karty podatkowej odbywa się poprzez złożenie PIT-16, a po zakończeniu roku do 31 stycznia rozliczenia dokonać powinien na PIT-16A. Po wyborze tej formy i uzyskaniu decyzji, podatek płatny jest miesięcznie w terminie do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Podatnicy płacą podatek pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

W przypadku, gdy podatek jest zbyt wysoki w stosunku do możliwości podatnika, możliwe jest korzystanie z pewnych ulg w płatności na rzecz organów podatkowych. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Ze względu na to, że jest to podstawowa forma ulgi podatkowej, prowadząca ostatecznie do zapłaty zobowiązania, właściwie umotywowany wniosek ma dużą szansę na pozytywną decyzję organu podatkowego. Oczywiście podatnik ma obowiązek wykazać, że zachodzą szczególne okoliczności czyli ważny interes podatnika lub interes publiczny, np. choroba, wystąpienie szczególnych wydatków, dodatkowe zobowiązania podatnika, hipotetyczna konieczność alternatywnego zwolnienia szeregu pracowników itp. Podatnik musi udowodnić i uargumentować wniosek samodzielnie składając przy tym załączniki potwierdzające jego stanowisko w sprawie.

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.