Wn_JPK Wniosek o niepodleganie karze ze względu na przekazanie ewidencji JPK_VAT po terminie

Wersja: 19.02.2018 | Pobrań: 679
Brak głosów

Opis: Wn_JPK Wniosek o niepodleganie karze ze względu na przekazanie ewidencji JPK_VAT po terminie

W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_VAT w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy:

  • Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnika lub ze względu na ważny interes publiczny), złożyć powinien wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT,
  • Nie dopełnił terminu na złożenie JPK_VAT, wnieść powinien wniosek o niepodleganie karze.

Przyczyna nieterminowości może leżeć po stronie podatnika, jak również po stronie zewnętrznej, szczególnie W przypadku, gdyby organ skarbowy nie zaakceptował ww. wniosków, podatnik ma możliwość – już w trakcie postępowania wszczętego w sprawie – wnieść dodatkowo pismo o odstąpienie od podlegania karze. Taki wniosek winien zostać rozpatrzony pozytywnie, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny oraz w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia. Zakładając, że złożenie JPK_VAT nastąpiło w niedługim czasie po terminie oraz nie spowodowało jakiegokolwiek uszczuplenia (np. podatnik złożył deklarację VAT i zapłacił podatek), wniosek powinien zostać zaakceptowany.

Podstawa prawna:

Art. 16 w zw. z art. 80 ustaw z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226),
Art. 48, art. 82 par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.