WdZZW Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

Wersja: 28.03.2013 | Pobrań: 3471 | Obowiązuje od: 2013-03-28
Brak głosów

Opis: WdZZW Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

Terminy płatności z tytułu zobowiązania mogą być ustalone umownie lub na zasadach ogólnych. W przypadku braku terminu płatności przewidzianego w umowie osoba zobowiązana powinna dokonać zapłaty na wezwanie wierzyciela. Wezwanie stosowane jest również w przypadku, gdy dłużnik nie dokonuje zapłaty w terminie przewidzianym w umowie między nim a wierzycielem. Wezwanie do zapłaty stanowić może również podstawę do wyznaczenia terminu do zapłaty, jeżeli wierzyciel nie ustala terminu jako niezwłoczny – po doręczeniu wezwania.

Niezastosowanie się do zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty stanowi podstawę do naliczenia odsetek za zwłokę. Po doręczeniu wezwania możliwe jest również sądowe dochodzenie roszczenia.

Naliczanie odsetek nie jest uzależnione od doręczenia wezwania w przypadku umów między przedsiębiorcami. W ich przypadku terminy naliczania odsetek wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. W ich przypadku możliwe jest naliczanie odsetek za zwłokę również co do płatności, które nie są jeszcze wymagalne.

Odsetki w świadczeniach między przedsiębiorcami nalicza się inaczej przed i po upływie terminu płatności. Przed terminem płatności obowiązują następujące zasady:

 • gdy termin zapłaty przekracza 30 dni, możliwe jest domaganie się odsetek po upływie 30 dni, liczonych jednak nie od dnia zawarcia umowy, lecz od dnia, w którym spełniono dwa warunki:
  • Spełniono własne świadczenie wzajemne,
  • Wystawiono fakturę VAT lub rachunek.
 • odsetki nalicza się do dnia zapłaty, nie później jednak niż do dnia wymagalności zapłaty (np. umowa wskazuje termin 60 dni na zapłatę, od 31 do 60 dnia możliwe jest dochodzenie odsetek). Odsetki należą się w wysokości ustawowej. Ograniczenie lub wyłączenie odsetek jest nieważne.
 • jeżeli termin zapłaty nie został określony, odsetki należą się po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia świadczenia przez drugą stronę, nie dłużej niż do dnia wymagalności, za który przyjmuje się dzień wskazany w pisemnym wezwaniu do zapłaty, w szczególności na fakturze lub rachunku, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia tego wezwania.
 • jeżeli termin zapłaty nie przekracza 30 dni - odsetek do dnia zapłaty nie nalicza się. Możliwe są natomiast odsetki należne za okres po upływie terminu płatności.

Po upływie terminu płatności zasady są inne:

 • upływ terminu płatności między przedsiębiorcami ma ten skutek, że brak płatności powoduje podwyższenie ewentualnych odsetek za zwłokę do wysokości odsetek podatkowych (w miejsce ustawowych),
 • odsetki za ten okres nie muszą być wskazane w umowie między stronami.

By odsetki były naliczane musi nastąpić łącznie:

 • Spełnienie świadczenia przez jedną ze stron (np. przekazanie towaru), o Brak zapłaty w terminie umownym lub wskazanym na wezwaniu do zapłaty.
 • Możliwe jest umowne podwyższenie odsetek za zwłokę, która nie może jednak przekraczać wartości odsetek maksymalnych.

Umownie wskazany termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia rachunku lub faktury. Jeżeli przedsiębiorcy w umowie wskażą dłuższy termin, odsetki w wysokości odsetek podatkowych liczy się już od upływu terminu 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Dz.U.2013, poz. 403).
Art. 359, art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.