UpcL Umowa najmu / podnajmu części lokalu

Wersja: 26.10.2015 | Pobrań: 424
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: UpcL Umowa najmu / podnajmu części lokalu

Lokal mieszkalny, jak i niemieszkalny może być wynajęty w całości albo w odpowiedniej części jednej lub większej ilości osób. Strony określić powinny w takim przypadku szczegółowe zasady korzystania z lokalu. Zasady podziału opierać się mogą na timesharingu, czyli korzystaniu przez jednego najemcę przez określone godziny, a przez kolejne – przez kolejnych, albo na podziale zgodnie z faktycznym podziałem miejsca zajmowanego przez poszczególnych najemców. W takim przypadku umowa powinna wskazywać dokładnie zasady użytkowania części oddawanej do samodzielnego używania, jak i części wspólnej (np. kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, korytarze). 

Umowa podnajmu nie musi być zawierana przez właściciela wynajmowanego lokalu. Umowę taką może zawierać jego dysponent, który jednocześnie posiada prawo do dysponowania lokalem dla celów najmu go osobom trzecim. W praktyce umowa lub dokument potwierdzający prawo do lokalu  powinny wskazywać, że najemca (uprawniony) może wynajmować innym osobom lokal. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Umowa podnajmu powinna zatem powołać się na prawo wynajmującego do korzystania z lokalu na cele podnajmu.

Brak dodatkowych zapisów umownych powoduje, że do podnajmu stosować należy zapisy kodeksu cywilnego regulujące najem, a w przypadku najmu na cele mieszkalne – również ustaw chroniących prawa lokatorów. Tym niemniej umowa powinna czynić zadość przynajmniej podstawowym zasadom – regulować okres najmu, wskazywać strony najmu, wysokość czynszu oraz zasady dotyczące płatności. Może również zawierać warunki dotyczące korzystania z lokalu (np. na cele prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w określonej branży), zasady zwrotu lokalu oraz kwestie zapłaty kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, a także zasady jej zwrotu. 

W umowie powinien być również wskazany stan lokalu na dzień jego przejęcia oraz zwrotu. Z reguły stan ten określa się w protokole zdawczo - odbiorczym.

Podstawa prawna:

Art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.