UoZP Umowa o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji

Wersja: 23.12.2013 | Pobrań: 2481
Brak głosów

Opis: UoZP Umowa o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji

Pracodawca i pracownik mają możliwość w ramach odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej uzgodnić, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, których przedmiot pokrywa się, przynajmniej częściowo, z zakresem czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy, ale również w innych sferach przez tego pracodawcę wykonywana, która nie pokrywa się z działaniami podejmowanymi przez pracownika w trakcie trwania umowy o pracę. Obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców i która choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom (por. SN, wyrok z dnia 12 września 2008 r., sygn.. akt I PK 27/08).

Ze względu na to, że zakres działalności konkurencyjnej może być różnie interpretowany, zaleca się jak najbardziej precyzyjne ujęcie czynności, które w zakres takiej działalności zostają przez strony zaliczone.

Dodatkowo pracownik i pracodawca mają również możliwość zawrzeć umowę o zakazie działalności konkurencyjnej nie tylko w czasie wykonywania pracy, ale również po jej zakończeniu (rozwiązaniu stosunku pracy). W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Odszkodowanie wypłacone pracownikowi przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustani stosunku pracy, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.

W przypadku ustania przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie po ustaniu stosunku pracy.

W zakresie odpowiedzialności – zakaz konkurencji obowiązujący w trakcie trwania stosunku pracy pozwala domagać się odszkodowania na zasadach kodeksu pracy. Zakaz obowiązujący po ustaniu stosunku pracy zobowiązuje do posługiwania się zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej wskazanej w ustawie – kodeks cywilny.Art. 101(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Podstawa prawna:

Art. 101(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.