UD Umowa darowizny

Wersja: 21.03.2013 | Pobrań: 3611
Brak głosów

Opis: UD Umowa darowizny

Darowizna nie stanowi jednostronnego rozporządzenia własnym mieniem, lecz stanowi umowę cywilnoprawną. Przez umowę darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Dopuszczalne jest zawarcie umowy w każdej formie, w szczególności w formie pisemnej. W takim przypadku umowa darowizny staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Standardową, choć nieobowiązkową formą darowizny, propagowaną przez przepisy prawa pozostaje darowizna przeprowadzana w formie aktu notarialnego. Natomiast darowizna nieruchomości lub przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części powinna być obowiązkowo dokonana w formie przypisanej takiej czynności, a nie w dowolnej, np. pisemnej (np. forma notarialna, forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym). W przeciwnym razie będzie ona nieważna z mocy prawa.

W przypadku braku zastrzeżeń umownych co do kwestii darowizny obowiązują w zakresie jej postanowień przepisy kodeksu cywilnego. Szczególnego znaczenia nabierają zasady odszkodowawczej w przypadku wad uczynionych darczyńcy lub obdarowanemu.

Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Natomiast darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania darowizny, jeżeli szkoda została wyrządzona przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa. Jest to zasada szczególna w stosunku do standardowego terminu naliczania odsetek, wedle której odsetek można dochodzić od dnia wskazanego jako termin wykonania świadczenia pieniężnego w wezwaniu do zapłaty.

Darowizny wpływają na kwestie spadkowe i liczenie zachowku po zmarłym. W tym zakresie obowiązują zasady następujące:

  • nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę,
  • nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku,
  • przy zachowku na rzecz zstępnego nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego,
  • przy zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Poradnik na e-pity.plpodatek od darowizny a PIT

Podstawa prawna:

Art. 888 z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.