RUoP Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (pracownik)

Wersja: 30.12.2013 | Pobrań: 31756
3.9 5 | Głosów: 21
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (21 głosów)

Opis: RUoP Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (pracownik)

Umowa o pracę może zostać rozwiązana z zachowaniem przysługującego stronom okresu wypowiedzenia oraz w szczególnych przypadkach – bez zachowania okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy, chyba że pracodawca wystąpi do niego o rozwiązanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy. Alternatywną metodą rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie pracownika i pracodawcy w zakresie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Umowa rozwiązuje się również bez wypowiedzenia z upływem czasu, na jaki została zawarta lub ukończeniem pracy, dla jakiej ją zawarto.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, a oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

·       3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

·       1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

·       2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

·       2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

·       1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

·       3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W braku takiego zastrzeżenia rozwiązanie za  wypowiedzeniem nie jest możliwe. Umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron lub z upływem okresu, na jaki ją zawarto.

W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia umowy, wynosi 3 dni robocze.

Podstawa prawna:

Art. 32 i niżej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Witam,

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Myślę, że wydłużenie okresu wypowiedzenia było dyktowane jedynie zabezpieczeniem pracodawcy i jego interesów. Skrócenie okresu wypowiedzenia jest dla mnie pomocą w sprawnym przejściu do innego pracodawcy i nie pozostaniu bez pracy (moja Umowa kończy ważność z dniem 31.12.2015 r. i z racji redukcji zatrudnień w Firmie wiem, że nie zostanie przedłużona).

Proszę o odpowiedź jakie dowody powinien posiadać i na co zwrócić uwagę w przypadku zakończenia sprawy w sądzie pracy? Obecny pracodawca chce usilnie wykorzystać mnie do końca Umowy co może dla mnie skutkować "nie-ciągłością" pracy oraz anulowaniem moich obecnych ofert pracy.

Z poważaniem
Uciśniony pracownik :)

Szanowny Panie,

Bazując na szerokim orzecznictwie w podobnych sprawach dojść należy do wniosku, że wskazanie w umowie dłuższego niż 2 tygodniowy, okresu wypowiedzenia, jest dopuszczalne. Co do zasady zatem należy przestrzegać okresu wskazanego w umowie o pracę. Zasada taka wynika z tzw. semiimperatywności wydłużenia okresu wypowiedzenia. Znaczy to - że co do zasady wydłużenie okresu jest korzystniejsze dla pracownika, niż zachowanie okresu 2 tygododniowego.

Tym niemniej orzecznictwo wskazuje również, że możliwe jest kwestionowanie wydłużonego okresu w przypadku, gdy na danym rynku lub w danej branży zachowanie krótkiego okresu wypowiedzenia jest uprawnieniem, przywilejem pracownika, a wydłużenie tego okresu w umowie - leżało po stronie pracodawcy, który działał na swoją, a nie na pracownika rzecz. Jeżeli będzie Pani w stanie udowodnić i wykazać, że pracodawca świadomie wydłużał okres wypowiedzenia, np. chroniąc ciągłość produkcji lub
zabezpieczając interesy firmy przed ewentualną ucieczką kadry specjalistycznej, wówczas istnieje podstawa do obrony 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Zespół fillUp

Szanowni Państwo,

Wiąże mnie Umowa na czas określony z pracodawcą. Chcę złożyć wypowiedzenie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 33 kodeksu pracy, problem mam taki że w Umowie pracodawca zastrzega sobie jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
Czy kodeks pracy jest ponad Umową o pracę? Czy mogę wypowiedzieć Umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w takiej sytuacji powołując się na kodeks pracy. (jednomiesięczny okres wypowiedzenia przy umowie na ponad 6 m-cy, nie będzie obowiązywał dopiero od 22.02.2016?)
Umowa była zawarta w listopadzie 2013 r. i jest ważna do końca 2015 r.

Proszę o odpowiedź.

Szanowny Panie,

W takim przypadku termin dwutygodniowy kończy się w sobotę 31 października 2015 r.

Zgodnie z art 30 par. 2(1) kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Zatem skoro wypowiedzenie złoży Pan np. w środę 14.10.2015 r. termin kończy się z upływem soboty 31.10.2015 r.

Nie znajdzie Pan jednocześnie metody, by umowa z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia rozwiązana została za wypowiedzeniem w czwartek, chyba że dojdzie do rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron.

Pozdrawiamy,
Zespół fillUp

Jeśli chce wypowiedzieć pracodawcy umowę w okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni to powinienem wypowiedzieć mu umowe dzisiaj czyli 13,10,20015 czy 14,10,2015 aby w piatek już nie być pracownikiem ?

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.