Rach-UZ Rachunek do pracy przy zbiorach

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 982
Brak głosów

Opis: Rach-UZ Rachunek do pracy przy zbiorach

Podstawą rozliczenia wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach jest przedstawiany przez te osoby rachunek. Kwota brutto wskazana w umowie jest jednocześnie kwotą netto do zapłaty zatrudnionemu - nie różnicuje się kwoty brutto i kwoty netto. Jednocześnie jednak obie strony umowy obciążone są dodatkowymi kosztami zatrudnienia. Po stronie pomocnika rolnika występuje koszt podatku dochodowego od osób fizycznych - wynosi on co do zasady 18% należnej kwoty. Podstawa ustalenia podatku nie jest obniżana o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płacony może on być miesięcznie - w formie zaliczek lub na koniec roku - łącznie z rozliczeniem podatkowym. Na rolniku korzystającym z pracy pomocnika ciąży obowiązek zgłoszenia umowy do KRUS i ubezpieczenia osoby zatrudnionej. Składka zdrowotna jest jednolita - niezależna od ilości przepracowanych w miesiącu dni. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie zależy od ilości przepracowanych w miesiącu dni i ustalana jest proporcjonalnie do okresu pracy. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (dz.u. z 2018 r. poz. 858).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.