Rach-UZ Rachunek do pracy przy zbiorach

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 687
Brak głosów

Opis: Rach-UZ Rachunek do pracy przy zbiorach

Podstawą rozliczenia wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach jest przedstawiany przez te osoby rachunek. Kwota brutto wskazana w umowie jest jednocześnie kwotą netto do zapłaty zatrudnionemu - nie różnicuje się kwoty brutto i kwoty netto. Jednocześnie jednak obie strony umowy obciążone są dodatkowymi kosztami zatrudnienia. Po stronie pomocnika rolnika występuje koszt podatku dochodowego od osób fizycznych - wynosi on co do zasady 18% należnej kwoty. Podstawa ustalenia podatku nie jest obniżana o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płacony może on być miesięcznie - w formie zaliczek lub na koniec roku - łącznie z rozliczeniem podatkowym. Na rolniku korzystającym z pracy pomocnika ciąży obowiązek zgłoszenia umowy do KRUS i ubezpieczenia osoby zatrudnionej. Składka zdrowotna jest jednolita - niezależna od ilości przepracowanych w miesiącu dni. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie zależy od ilości przepracowanych w miesiącu dni i ustalana jest proporcjonalnie do okresu pracy. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (dz.u. z 2018 r. poz. 858).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.