PsSP Pełnomocnictwo do spraw podatkowych

Wersja: 17.03.2014 | Pobrań: 1320
Brak głosów

Opis: PsSP Pełnomocnictwo do spraw podatkowych

Pełnomocnictwo do reprezentacji podatnika przed organami podatkowymi jest jednym ze szczególnych rodzajów pełnomocnictw, przekazywanych jako pełnomocnictwo rodzajowe lub do wykonywania konkretnej sprawy.
W przypadku spraw podatkowych, aż do momentu skierowania sprawy przez sąd nie istnieje przymus adwokacki. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych – nawet osoba, która nie posiada wykształcenia profilowanego w zakresie podatków. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W praktyce postepowanie przed organami podatkowymi realizowane jest z reguły przez doradców podatkowych, radców prawnych lub adwokatów. Niemniej istnieje również możliwość upoważnienia pracownika czy inna osobę do dokonania w imieniu i na rachunek innej osoby określonych czynności przed organem.
W przypadku postępowania przed organami celnymi w sprawach podatku VAT lub ceł i akcyzy przedstawicielem może być także agent celny. Inne osoby również mają możliwość podejmowania się spraw przed tymi organami.
Złożenie pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej – od jednego pełnomocnictwa wynosi ono 17 zł. Dopuszczalne jest pełnomocnictwo łączne, od którego pobiera się wyłącznie jedną opłatę. W przypadku ustanowienia kilku niezależnych pełnomocników każde pełnomocnictwo opłaca się niezależnie. Opłaty nie trzeba uiszczać od każdej dokonywanej czynności (np. od każdej pojedynczej złożonej deklaracji), lecz od rodzaju czynności (od tego, do czego pełnomocnik zostaje umocowany).  

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Podstawa prawna:

Art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.