POUD Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 171 | Obowiązuje od: 2012-07-03
Brak głosów

Opis: POUD Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji

Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie decyzji. Organ, do którego wniosek jest adresowany nie jest jednak związany wnioskiem, może wiec również odrzucić go i nie prostować wydanego pierwotnie aktu.

Odmowa uzupełnienia decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

Brak uzupełnienia decyzji może wynikać z określonych czynności strony. Ma ona bowiem 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zażądanie jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Wskazany termin zbiega się zatem z okresem wyczekiwania na uzyskanie przez decyzję prawomocności. Jeżeli zostanie przekroczony, wniosek zostanie odrzucony.

Odpowiednio postanowienie o odmowie uzupełnienia zostanie wydany w przypadku błędów merytorycznych w treści ubiegania się o uzupełnienie, a zatem brakiem podstaw takiego uzupełnienia.

Pamiętać należy, że organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić wydaną wcześniej decyzję. W takim trybie nie ma podstaw do postanowienia odmawiającego uzupełnienia decyzji.

Uzupełnienie decyzji lub odmowa uzupełnienia dotyczyć mogą nie tylko procedury podatkowej, ale również procedury administracyjnej. Wnioski w sprawie uzupełnienia kieruje się do organu wydającego daną decyzję. Nie stanowią one zatem metody wszczęcia procedury odwoławczej, a jedynie metodę uzdrowienia pierwotnie wydanej decyzji organu ją wydającego.

Podstawa prawna:

Art. 213 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.