Po Pełnomocnictwo

Wersja: 04.02.2013 | Pobrań: 12216
2.8 5 | Głosów: 6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (6 głosów)

Opis: Po Pełnomocnictwo

Jeżeli nie jest możliwe osobiste załatwienie danej sprawy (np. podpisanie umowy lub odebranie jakiegoś dokumentu), wówczas dana czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu przez inną osobę, której udzielimy pełnomocnictwa - czyli przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli mocodawcy - osoby reprezentowanej, którego treścią jest upoważnienie wskazanej osoby do dokonywania w jego imieniu i ze skutkiem prawnym czynności prawnych. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej „kodeks cywilny”) wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw. W zależności od zakresu umocowania wyróżnia się:
  • pełnomocnictwo ogólne – które upoważnia jedynie do czynności prawnych, tzw. zwykłego zarządu. Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  • pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) – upoważnia do określonego rodzaju czynności prawnych,
  • pełnomocnictwo szczególne – dotyczy poszczególnych określonych czynności prawnych (np. sprzedaży określonej nieruchomości).
 
Pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy może samoistnie wygasnąć z różnych przyczyn:
  • Na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (gdy, np. minął już termin wykonania określonej czynności);
  • Z powodu odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba udzielająca pełnomocnictwa może je odwołać w każdym czasie i bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia. Dopuszcza się jednak, aby mocodawca zrezygnował z możliwości odwołania pełnomocnictwa, jeśli wynika to z przyczyn uzasadnionych treścią umowy, na podstawie której pełnomocnictwo zostało udzielone;
  • Z powodu śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Mocodawca może jednak w treści pełnomocnictwa zastrzec, że upoważnienie nie wygaśnie – zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa (w takim przypadku w miejsce zmarłego pełnomocnika lub mocodawcy wchodzą jego spadkobiercy);
  • Na skutek likwidacji osoby prawnej – wywołuje skutki analogiczne do śmierci osoby fizycznej;
  • Z powodu zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika – nie można nikogo upoważnić do czynności prawnych wbrew jego własnej woli;
  • Z powodu utraty przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnej.
 
Po wygaśnięciu upoważnienia pełnomocnik jest zobowiązany zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa, jednak może żądać wydania poświadczonego jego odpisu. Należy pamiętać, aby wygaśnięcie umocowania było na tym odpisie wyraźnie zaznaczone. 

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.