PIT-40A/11A (19) (od 2018) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Wersja: (19) | Pobrań: 2115 | Obowiązuje od: 2019-01-01
Brak głosów

Opis: PIT-40A/11A (19) (od 2018) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników:
a) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,
b) którzy złożyli oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w powyższy sposób,
c) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,
d) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Informację o dochodach (PIT-11A) organy rentowe sporządzają podatnikom, którym nie dokonują rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) (np. podatnikom uzyskującym dochody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego), oraz podatnikom, którym dokonują jedynie wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 ustawy.

W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2, w poz. 28-37 należy podać kraj inny niż Polska oraz adres zamieszkania za granicą; dodatkowo kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania.

W poz. 22 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 22 należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie.

Poz. 23 i 24 wypełnia płatnik, który w poz. 22 podał zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika.

Wzór formularza PIT-40A/11A (18) stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Poradnik na e-pity.pl: PIT emeryta i rencisty

Podstawa prawna:

Art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwany dalej "ustawą"
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. 2018 poz.2239)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.