OODO Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)

Wersja: 25.05.2018 | Pobrań: 3134 | Obowiązuje od: 2018-05-25
Brak głosów

Opis: OODO Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)

Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na inspektora ochrony danych jest zapewnienie wewnętrznego systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych, na co składają się nie tylko instrukcja obrotu danymi w firmie (polityka bezpieczeństwa danych), ale również odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie dopuszczalnych czynności, jakie może on wykonywać na przetwarzanych w firmie danych osobowych. Dane osobowe muszą bowiem być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. W efekcie zadaniem inspektora ochrony danych jest m.in. przeszkolenie i poinformowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach. 
Mimo, że prawo nie wskazuje konkretnych zasad szkolenia, dobrą praktyką firmy będzie przeszkolenie pracowników zarówno w zakresie ogólnych norm ochrony danych, jak i systemów ich przetwarzania bezpośrednio w firmie. Ponadto pracownik powinien uzyskać kompleksową informację na temat uzyskanych od klientów zgód dotyczących przetwarzania danych. Dzięki temu pracownik będzie świadomy zakresu, w jakim może korzystać z danych klienta, a w jakim to wykorzystywanie nie jest dozwolone. 
Pracownik powinien złożyć oświadczenie przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej czynności na danych osobowych. Niedopuszczalnym jest, by praca na danych odbywała się bez złożenia oświadczenia lub innej formy udowodnienia, że pracownik został powiadomiony o zasadach przetwarzania danych w zakładzie pracy. Oświadczenie nie jest powszechne, tzn. należy je uzyskać wyłącznie od pracowników, którzy mają możliwość przetwarzać dane osobowe. Pozostałe osoby nie są do tego zobligowane. Oświadczenie składać powinny nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę, ale również na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych. 
Niezależnie od posiadanego przeszkolenia w zakresie przetwarzania, pracownik lub inny zatrudniony musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych udzielone przez zakład pracy (czyli przez administratora danych osobowych). Upoważnienie powinno być udzielone w zakresie nie większym niż zgody do przetwarzania tych danych, przekazane przez klientów zakładu pracy. 
 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.