NFZ WNE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123

Wersja: 30.10.2012 | Pobrań: 1780
Brak głosów

Opis: NFZ WNE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123

Formularz E 123  wydawany jest w sytuacji gdy osoba jest pracownikiem najemnym lub prowadzi działalność na własny rachunek, która uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową i:

  • przebywa czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego, poza państwem właściwym do finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 55.1.a.i rozporządzenia nr 1408/71 w zw. z art. 62 rozporządzenia nr 574/72);
  • po uzyskaniu prawa do świadczeń udzielanych na rachunek instytucji właściwej, uzyska zgodę instytucji na powrót na terytorium państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje albo na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego (art. 55.1.b.i rozporządzenia nr 1408/71 w zw. z art. 63 rozporządzenia nr 574/72);
  • instytucja udzieliła zgody na udanie się na terytorium innego państwa członkowskiego, w celu uzyskania zabiegów leczniczych, właściwych w stanie jej zdrowia (art. 55.1.c.i rozporządzenia nr 1408/71 w zw. z art. 63 rozporządzenia nr 574/72);
  • zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo właściwe (art. 52.a rozporządzenia nr 1408/71 w zw. z art. 60 rozporządzenia nr 574/72);
  • jest pracownikiem przygranicznym, tzn. osobą pracująca w Polsce, gdzie jest ubezpieczona, a mieszkającą w innym graniczącym z polską państwie członkowskim, do którego powraca codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu;
  • jest pracownikiem sezonowym, tzn. osobą stale zamieszkującą na terytorium jednego państwa członkowskiego, a w Polsce wykonującą na rzecz polskiego pracodawcy pracę o charakterze sezonowym (pracę, której okres wykonywania nie przekracza 8 miesięcy i która zależna jest od następstw pór roku i powtarza się cyklicznie); 

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.