MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

Wersja: 13.04.2010 | Pobrań: 296 | Obowiązuje od: 2010-04-13
Brak głosów

Opis: MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej są w szczególności:

  • Zestawienia informacji lub danych statystycznych,
  • Meldunki i sprawozdania
  • Dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy,
  • Raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym,
  • Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu. We wniosku należy dookreślić przełożonego, któremu jest składany meldunek, i podległą mu służbę operacyjną. W pierwszym punkcie należy wskazać odpowiedni do rodzaju wypadku lub naruszenia dyscypliny punktu z Zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej, stanowiącego załącznik Nr 38 do rozporządzenia MON z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375).

Punkt trzeci dotyczy odpowiednio również innej niż żołnierz osoby, jeśli było to wynikiem sprawstwa żołnierza lub zdarzenia na terenie będącym pod zarządem wojskowym.

W odniesieniu do ofiary wypadku ze skutkiem śmiertelnym, usiłowania samobójstwa lub ciężkiego rozstroju zdrowia meldunek podlega niezwłocznemu przesłaniu, pomimo nieustalenia kompletu wymaganych danych, które należy przesłać w kolejnych meldunkach uzupełniających.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz.U. 2010 nr 60 poz. 375);
Załącznik nr 39.

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.