KWA Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego

Wersja: 23.09.2015 | Pobrań: 1006
Brak głosów

Opis: KWA Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego

W części pierwszej kwestionariusza należy podać dane osobowe kandydatów do przysposobienia dziecka.

Należy uzupełnić takie dane jak imię i nazwisko kandydatów, obywatelstwo, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

W drugiej części kwestionariusza należy opisać warunki materialno-bytowe kandydatów do przysposobienia dziecka. W tej części należy wykazać źródła dochodów kandydatów (kandydata) - na podstawie zeznania podatkowego. W tym miejscu trzeba również opisać warunki mieszkaniowe kandydatów do przysposobienia dziecka (metraż, liczba pomieszczeń, liczba osób wspólnie zamieszkujących, stosunek pokrewieństwa).

W części trzeciej kwestionariusza należy opisać aktualny stan zdrowia kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka. Należy wykazać choroby przebyte przez kandydatów, w tym choroby przewlekłe, operacje, leczenie specjalistyczne.

W czwartej części należy podać informacje o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

W ostatniej części osoba przeprowadzająca wywiad adopcyjny wpisuje swoje opinie i wnioski.

W załączniku nr 1, określony jest wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego. W wywiadzie adopcyjnym, który jest przeprowadzany z kandydatami do przysposobienia dziecka, tak jak dotychczas, zbierane są informacje na temat danych osobowych kandydatów do przysposobienia dziecka, ich warunków materialno-bytowych, stanu zdrowia oraz karalności. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz.U. 2015 poz. 1303) - załącznik nr 1.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.