KW-UP (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa o pracę

Wersja: 01.04.2015 | Pobrań: 1349 | Obowiązuje od: 2015-04-01
Brak głosów

Opis: KW-UP (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa o pracę

Rozliczenie umowy o pracę zmusza co do zasady płatnika do wyliczenia składających się na kwotę brutto:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz zdrowotne;
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Płatnik powinien uwzględnić, czy pracownik ustalił 18% zaliczkę na podatek, czy chciałby rozliczenia według zaliczki wyższej 32% (choć zdarza się to rzadko). Dodatkowo na wysokość zaliczki na podatek wpływać będzie również oświadczenia pracownika co do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku takim dojść może do uwzględniania dodatkowo 1/12 kwoty wolnej od podatku i pomniejszania wysokości zaliczki o tę wartość lub też  stosowania pierwszego progu – 18% podatku, do całości wynagrodzenia pracownika, niezależnie od faktycznej wysokości zarobków.
Płatnik, przy obliczaniu wynagrodzenia netto, ustalić musi również, jakie koszty uzyskania znajdują zastosowanie dla pracownika, w szczególności, czy pracownikowi przysługują koszty zryczałtowane, zryczałtowane podwyższone ze względu na dojazd z innej miejscowości, niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, czy pracownik uzyskuje dodatek za rozłąkę czy też nie. Odpowiednio powinien sprawdzić prawo do kosztów autorskich.
Pracownik może również korzystać z obniżenia zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku zmniejszającej zaliczkę (46,33 zł).
Wynagrodzenie może być również pomniejszane o zobowiązania pracownika, np. alimenty lub inne kwoty podlegające egzekucji.
Dopiero uwzględnienie tych wszystkich wartości pozwala ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika – kwoty netto podlegającej wypłacie.
Po wyliczeniu wynagrodzenia pracodawca dokonując wypłaty powinien posiadać dokumentację wypłaty, tzn. dowód przelewu bankowego lub poświadczony odbiór gotówki w kasie.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 12, art. 22 ust 2, 9, Art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2015, poz. 379).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.