KRUS GRSU-1/03/2019 Wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wersja: 1/03/2019 | Pobrań: 977 | Obowiązuje od: 2019-03-01
Brak głosów

Opis: KRUS GRSU-1/03/2019 Wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Od dnia 1 marca 2019 roku osoby będące:

  • matkami, które ukończyły 60 lat i urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci lub

  • ojcami, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi nie wychowywała,

mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychować dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły niezbędne środki utrzymania.

Warunkiem przystąpienia do świadczenia jest również:

  • polskie obywatelstwo lub

  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i posiadanie prawa pobytu lub stałego pobytu w Polsce, lub

  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli cudzoziemiec).

W skrócie – wniosek można zgłosić, mieszkając w Polsce oraz mając tu ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, po ukończeniu 16 roku życia.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli nie jest pobierana renta ani emerytura, wynosi od 1 marca 2019 r. 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. Jeśli otrzymane zostanie świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, która jest pobierana, nie może wyższa od najniższej emerytury.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, sposobu wypełnienia wniosku oraz dokumentacji uzupełniającej można znaleźć w Informacji załączonej do formularza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.