KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wersja: 06.02.2013 | Pobrań: 1961 | Obowiązuje od: 2007-01-01
Brak głosów

Opis: KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek KRS-X2 dotyczy wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykreślenie może nastąpić w wyniku:

  • zakończenia likwidacji,
  • podziału/połączenia,
  • zakończenia postępowania upadłościowego - nie dotyczy publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego,
  • decyzji o wykreśleniu - dotyczy wyłącznie publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego,
  • rozwiązania/unieważnienia,
  • zmiany siedziby - dotyczy wyłącznie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółki europejskiej.

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Jeśli wykreślenie podmiotu następuje w wyniku podziału lub połączenia, należy wypełnić załącznik:

  • KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy spółki lub
  • KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy innego podmiotu.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.

Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1749) - załącznik nr 33

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.