KR-ZOiS (1) Księgi rachunkowe - Zestawienie obrotów i sald

Wersja: 1 | Pobrań: 1426
Brak głosów

Opis: KR-ZOiS (1) Księgi rachunkowe - Zestawienie obrotów i sald

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktura JPK_KR to plik kontrolny dotyczący ksiąg rachunkowych i obrazujący zapisy na księgach rachunkowych:

 • zestawienie obrotów i sald,
 • zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • dziennik.

W zestawieniu podajemy informacje dotyczące:

 • Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)    
 • Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)    
 • Opis zespołu kont    
 • Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)    
 • Nazwa kategorii konta    
 • Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych    
 • Nazwa podkategorii konta    
 • Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej    
 • Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej    
 • Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy JPK  
 •  Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy JPK    
 • Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK    
 • Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK    
 • Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia    
 • Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzlędnieniem bilansu otwarcia
 • Więcej informacji o JPK: www.jpk.info.pl

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.