KPP-R Roczna karta przychodów pracownika

Wersja: 08.02.2018 | Pobrań: 3387
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: KPP-R Roczna karta przychodów pracownika

Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów, a także opodatkowani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązani są ewidencjonować wypłaty pracownicze w formie kart przychodów pracowników. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie zatrudnionych na umowach o pracę. Nie obejmuje zleceń czy innych podobnych umów, do których stosuje się przepisy o zleceniach czy umów o dzieło.
Karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • identyfikator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)),
 • miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
 • sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto ,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu,
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
 • składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • należną zaliczkę na podatek dochodowy,
 • datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Choć karta nie musi być podpisywana, jako dokument księgowy lub ewidencyjny warto, by posiadała ona podpisy ze strony sporządzającego je pracownika – odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń oraz odprowadzania zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
Karty przychodów można połączyć z dokumentacją pracowniczą i natomiast karty samodzielnie nie stanowią dowodu księgowego poniesienia jakiegokolwiek kosztu. Dopiero potwierdzenie wydatku (wypłata wynagrodzenia potwierdzona przez pracownika, dowód przelewu bankowego, dokument potwierdzający płatność na rzecz organu skarbowego) w połączeniu z kartą przychodów może łącznie stanowić potwierdzenie kosztów podatkowych.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.