IoNWF Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Wersja: 26.08.2011 | Pobrań: 1233 | Obowiązuje od: 2011-08-26
Brak głosów

Opis: IoNWF Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

W typowej sytuacji faktura wystawiana jest poprawnie, a jej treść nie musi być zmieniana. Równie częstym jest jednak, gdy wystawiający fakturę popełni błąd, który zostanie zauważony dopiero po przekazaniu dokumentu nabywcy. Błędy odnalezione wcześniej, czyli przed wydaniem faktury mogą być eliminowane poprzez anulowanie faktury i wystawienie następnej, natomiast błędy odnalezione później nie mogą być usuwane poprzez anulowanie faktury, lecz poprzez wystawianie faktur korygujących faktury poprzednie.

W zależności od rodzaju błędu na fakturze, korekty mogą być usuwane:

  • przez wystawiającego fakturę pierwotną - fakturą korygującą,
  • przez nabywcę towaru lub usługi - notą korygującą.

Noty korygujące nie mogą jednak dotyczyć wszystkich pozycji faktury, stąd gdy nabywca nie jest uprawniony do wystawienia noty, ma obowiązek zwrócić się do sprzedawcy z wnioskiem (informacją) o niewłaściwym wystawieniu faktury oraz prośbą o skorygowanie jej treści fakturą korygującą.

Notą korygować nie można danych wskazanych na pierwotnej fakturze określających:

  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawkę podatku;
  • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwotę należności ogółem.

W zakresie powyższych danych podatnik powinien przekazać wystawcy informację o błędach, które powinny zostać przez niego skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej.

Podstawa prawna:

Art. 106j, art. 106k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.