GUS H-01/k (2019) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Wersja: (2019) | Pobrań: 1084 | Obowiązuje od: 2019-01-01
Brak głosów

Opis: GUS H-01/k (2019) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Raport H-01/k należy przekazać raz w kwartale do:

  • 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r.,
  • do 19 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r.,
  • do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r.,
  • do 23 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2098 r.

W kwocie przychodów netto ze sprzedaży należy uwzględnić wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów, towarów i materiałów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, wraz z upustami, rabatami i bonifikatami bez podatku VAT. Nie należy natomiast uwzględniać sprzedaży składników majątku trwałego, przychodów z najmu lub dzierżawy środków trwałych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów z operacji finansowych (dywidendy z tych udziałów, uzyskanych odsetek itp.)

Dane dotyczące osób pracujących podaje się na formularzu H-01/k łącznie z osobami zatrudnionymi poza granicami kraju. Do pracujących nie należy zaliczać osób skreślonych czasowo z ewidencji, z któymi nie rozwiązano umowy o pracę, tj. między innymi osób korzystających z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego powyżej 3 miesięcy; pracujących na umowę zlecenie, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej objaśnień jak należy wypełniać druk H-01/k znajduje się końcu formularza.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2018 poz. 997)

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.