GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020

Wersja: 2021 | Pobrań: 1379 | Obowiązuje od: 2021-04-12
Brak głosów

Opis: GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2020

Sprawozdanie wypełniają jednostki prowadzące zarówno porównawczy jak i kalkulacyjny układ kosztów.

Zgodnie z rozdz. 5 art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) jednostka, która prowadzi kalkulacyjny układ kosztów zobowiązana jest do przygotowania - za okres roku - obliczeń dotyczących zużycia materiałów i energii oraz usług obcych w układzie rodzajowym kosztów.

Dane liczbowe należy wykazać w pełnych tysiącach złotych bez podatku VAT.

Sprawozdanie należy opracować według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), która rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) wprowadzona została do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Klasyfikacja dostępna jest m.in. na stronie internetowej: www.stat.gov.pl.

W przypadku gdy na dokumentach (fakturach, rachunkach) nie ma symboli PKWiU, jednostka sama powinna zaklasyfikować dany wyrób (materiał) lub usługę do odpowiedniego działu PKWiU, który odpowiada danemu wierszowi na formularzu.

W części IV „Objaśnień...” przedstawiono zasady zaliczania kosztów zużycia materiałów, energii i usług obcych do poszczególnych wierszy formularza (wiersze 04 – 83) w zależności od przynależności do poszczególnych działów PKWiU.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.