FPM e-faktura KSeF procedura marży

Wersja: 01.01.2023 | Pobrań: 3837 | Obowiązuje od: 2023-01-01
Brak głosów

Opis: FPM e-faktura KSeF procedura marży

Procedura VAT marża to jedna ze szczególnych metod rozliczania podatku VAT. Wystawienie faktury VAT marża sprawia, że podatnik płaci podatek VAT wyłącznie od wysokości marży stanowiącej różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Tymczasem w przypadku sprzedaży udokumentowanej standardową fakturą podatek jest naliczany od całej kwoty na fakturze.

Prawo do zastosowania tej metody mają:

  • podatnicy świadczący usługę turystyki, którzy działają na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, a przy świadczeniu usługi nabywają towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, 
  • podatnicy dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży pod warunkiem, że w momencie nabycia towary nie były opodatkowane podatkiem VAT (lub była opodatkowana tylko marża) ani podatkiem od wartości dodanej.

Faktura VAT marża musi być oznaczona słowami “procedura marży - usługi turystyczne/ procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży - towary używane”, „procedura marży - dzieła sztuki” lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zależności od tego, jaką transakcję dokumentuje. Wystawca faktury jest natomiast zwolniony z obowiązku podawania na niej:

  • ceny jednostkowej netto,
  • kwot opustów lub obniżek cen, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • wartości sprzedaży netto,
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Ponieważ na fakturze VAT marża nie jest wyszczególniona kwota podatku VAT, kupujący nie ma możliwości odliczenia tego podatku.

Podatnik, który świadcząc usługę turystyki w ramach tej usługi wykonuje część świadczeń we własnym zakresie, odrębnie ustala podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Podatnik dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, który oprócz marży stosuje też ogólne zasady opodatkowania, jest zobowiązany prowadzić ewidencję VAT z podziałem na obie stosowane metody opodatkowania.

Podatnicy wystawiający faktury VAT marża, podobnie jak inni czynni podatnicy VAT, od 1. lipca 2024 r. zostaną objęci obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSEF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:

Art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, poz. 177, nr 1054).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.