EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

Wersja: 01.08.2019 | Pobrań: 873 | Obowiązuje od: 2019-08-01
Brak głosów

Opis: EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

Osoby do ukończenia przez nie 26 roku życia korzystają ze zwolnienia z podatku z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, pracę nakładczą stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy. Płatnik, który zatrudnia takie osoby zobowiązany jest przestrzegać limitu w danym zakładzie pracy, tzn. 

  • W 2019 r. nie pobiera on zaliczki do wartości 35636,67 zł przychodu brutto, o ile otrzyma oświadczenie od pracownika o zastosowaniu do niego tych przepisów,
  • W 2020 r. nie pobiera on zaliczki do wysokości 85.528 zł przychodu brutto, chyba że otrzyma od pracownika wniosek o pobieranie tej zaliczki. 

Ewidencja pozwala kontrolować wartość przychodu brutto zatrudnionego. Wartość ta będzie kluczowa dla wypełnienia przez płatnika obowiązku wyznaczenia momentu, od którego zobowiązany jest on zaliczki pobierać. W przypadku:

  • Przekroczenia limitu, płatnik pobiera zaliczki od nadwyżki ponad limit (od każdej złotówki nadwyżki również w związku z wypłatą którą pracownik przekroczył limit zwolnienia)m
  • Przekroczenia 26 r. ż. Wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w dniu ukończenia tego wieku są w całości opodatkowane – wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji w każdym dniu poprzedzającym tę datę korzystają ze zwolnienia. 
     

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1394).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.