DZSN-Rycz Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Wersja: 24.10.2016 | Pobrań: 563
Brak głosów

Opis: DZSN-Rycz Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Zapisy w ewidencji przedsiębiorców rozliczających przychody ryczałtem (od przychodów ewidencjonowanych) są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami. W przypadku sprzedaży bez faktur – przedsiębiorcy dokumentują sprzedaż na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zestawienie obejmować powinno zarówno sprzedaż dokonywaną w gotówce, jak również przelewy na rachunek bankowy, płatności kartą itp. W zestawieniu sumować należy całość sprzedaży, nie trzeba dzielić jej na poszczególne metody i rodzaje, jakimi dokonano zapłaty.

W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, sprzedaży tego rodzaju nie należy ujmować w dziennych zestawieniach sprzedaży niezaewidencjonowanej. Podatnik nie powinien dodatkowo (oprócz kasy fiskalnej) prowadzić dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej lub prowadzić go zamiast ewidencji na kasie. Nie można pomiąć ewidencji w formie kasy rejestrującej wykazywaniem sprzedaży w dokumencie sprzedaży niezaewidencjonowanej. Należy zatem równolegle monitorować przekraczanie limitów, od których obowiązkowym staje się rozpoczęcie rejestracji na kasie.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonują bowiem zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

Par. 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 701).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.