DZSN-KPiR Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (KPiR)

Wersja: 24.10.2016 | Pobrań: 684
Brak głosów

Opis: DZSN-KPiR Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (KPiR)

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rzetelnie i prawidłowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, co zobowiązuje je do ewidencjonowania wszystkich transakcji, w szczególności wszelkich przychodów, jakie uzyskuje.

Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zapisów na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Nie można wystawiać raz w miesiącu dziennych zestawień. Wyjątkowo, w przypadku przekazania prowadzenia ewidencji biuru rachunkowemu, możliwe jest sporządzanie dowodu w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu. Nie trzeba wówczas sporządzać dokumentów codziennie, niemniej należy je sporządzać w ujęciu dziennym.

Zestawienie obejmować powinno zarówno sprzedaż dokonywaną w gotówce, jak również przelewy na rachunek bankowy, płatności kartą itp. W zestawieniu sumować należy całość sprzedaży, nie trzeba dzielić jej na poszczególne metody i rodzaje, jakimi dokonano zapłaty.

W przypadku posiadania kasy fiskalnej na której prowadzona jest ewidencja sprzedaży, podatnik nie powinien dodatkowo prowadzić dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej lub prowadzić go zamiast ewidencji na kasie. Nie można pomiąć ewidencji w formie kasy rejestrującej wykazywaniem sprzedaży w dokumencie sprzedaży niezaewidencjonowanej. Należy zatem równolegle monitorować przekraczanie limitów, od których obowiązkowym staje się rozpoczęcie rejestracji na kasie.

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. z dnia 18 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.