CzVAT-7K (12) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe - deklaracja VAT-7K częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)

Wersja: (112 | Pobrań: 648 | Obowiązuje od: 2018-07-01
Brak głosów

Opis: CzVAT-7K (12) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe - deklaracja VAT-7K częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)

Druk sporządzany powinien być przez gminne (samorządowe) jednostki budżetowe i gminne (samorządowe) zakłady budżetowe przed dokonaniem centralnego rozliczenia podatku VAT przez zobowiązane do tego organy gminy (miasta). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął 24 czerwca 2013 r. uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13), zgodnie z którą gminne jednostki budżetowe i gminne zakłady budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W efekcie zmianie uległy dotychczasowe zasady rozliczania podatku. Do tej pory każda jednostka (zakład) budżetowa miała prawo składać deklarację podatkową samodzielnie. Wyrok NSA zmienił tę zasadę i spowodował, że gminy musiały rozpocząć rozliczać łącznie wszystkie jednostki (zakłady) budżetowe znajdujące się w ich właściwości terytorialnej.

Tego samego zdania był Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 uznał brak podmiotowości prawno podatkowej gminnych jednostek (zakładów) budżetowych. W efekcie jednostki takie nie mogą korzystać również samodzielnie ze zwolnień ze względu na generowaną sprzedaż opodatkowaną do 150.000 zł rocznie i muszą być rozliczane łącznie w jednej całościowej deklaracji podatkowej, składanej przez gminę.

Deklaracja częściowa służyć ma wyliczeniu należności podatkowej prze zdaną jednostkę budżetową (zakład budżetowy) gminy. W efekcie nie występuje w ich przypadku obowiązek zaokrąglania zobowiązań do pełnych złotych. Druk stanowi więc wyłącznie podsumowanie rozliczeń występujących w jednostce  lub zakładzie budżetowym i służy do przedstawienia tych danych organowi gminy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.856).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.