AORS Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego

Wersja: 03.07.2012 | Pobrań: 1341 | Obowiązuje od: 2012-07-03
Brak głosów

Opis: AORS Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego

Niezwłocznie po przydzieleniu referendarza sądowego albo asystenta sędziego do wykonywania zadań albo czynności w danym wydziale, przewodniczący wydziału omawia z nim oczekiwania co do sposobu wykonywania powierzonych zadań albo czynności oraz kryteria i sposób dokonania oceny.

Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

Pierwszej oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego.

W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

W razie uzyskania negatywnej oceny referendarz sądowy albo asystent sędziego podlega ponownej ocenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dokonania tej oceny.

Oceny dokonuje się na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Termin oceny ustala prezes sądu.

Referendarza sądowego albo asystenta sędziego zawiadamia się o terminie oceny z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Przed dokonaniem oceny prezes sądu może przeprowadzić z referendarzem sądowym lub asystentem sędziego rozmowę na temat sposobu jej dokonywania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów (Dz.U. 2012 poz. 714),
Załącznik nr 2.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.