Uruchamianie programu fillUp i e-pity

1. Parametry uruchomienia programu

1.1 ID formularza

Formularz którego ID zostanie przekazane jako parametr aplikacji będzie otwarty po starcie programu Fillup.

"C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe" formularz_2400118

1.2 Tryb aplikacji

Aby uruchomić program Fillup w trybie design należy przekazać parametr 'design'
Aby uruchomić program Fillup w trybie test należy przekazać parametr 'test'

C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe test

1.3 Eksport wszystkich formularzy

Przekazanie parametru 'testAll' spowoduje eksport wszystkich formularzy

C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe testAll

1.3 Pliki .fillup oraz .def

Podanie ścieżki do pliku spowoduje otwarcie formularza po starcie aplikacji

C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe D:\forms\testForm.fillup

1.4 Uruchamianie bazy sieciowej (dla wersji Duże Biuro)

Podanie ścieżki do pliku bazy danych spowoduje otwarcie danej bazy danych

C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe D:\forms\database.sqlite

1.5 Konfiguracja startowa XML

Program fillup umożliwia przekazanie rozbudowanej konfiguracji startowej w postaci pliku xml. Jesli jeden z parametrów zawierać będzie ścieżkę do pliku XML, inne przekazane parametry nie będą brane pod uwagę. Struktura pliku jest opisana poniżej.

C:\Program Files (x86)\fillUp\fillUp.exe D:\config\testConfig.xml


2. Struktura XML konfiguracji startowej

Uwaga! Od wersji fillUp 4.1 struktura uległa zmianie.

Pole silentImport zostało przeniesione z obiektu

<item type="com.efile.core.ConfigItem">

do

<data type="com.efile.core.StartAppConfigData">


Przykładowa, kompletna konfiguracja startowa:

formsToOpen - to kolekcja składająca się z dwóch elementów, formularzy o id 2764914 oraz 2461496. Zostaną one otwarte podczas uruchomienia aplikacji.
xmlDataToImport - kolekcja zawiera informacje na temat położenia plików "fillupXML" oraz instrukcje które będą wykonane po zakończeniu importu danych z plików ".fillupXML". Formularz zapisany w pierwszym pliku "PIT-11(1).fillupXML" zostanie zaimportowany bez wyświetlenia okna importu. Program wygeneruje PDF który doda jako załącznik do wiadomości e-mail adresowanej do "test@e-file.pl" w domyślnym kliencie poczty e-mail. Formularz zostanie wysłany w postaci e-deklaracji z użyciem certyfikatu o nazwie "NazwaCertyfikatu"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data type="com.efile.core.StartAppConfigData">
  <formsToOpen type="Array">
    <item type="com.efile.core.ConfigItem">
      <formId>2764914</formId>
    </item>
    <item type="com.efile.core.ConfigItem">
      <formId>2461496</formId>
    </item>
  </formsToOpen>

  <silentImport type="Boolean">1</silentImport>

  <xmlDataToImport type="Array">
    <item type="com.efile.core.ConfigItem">
      <filePath>D:\fillUp\PIT-11(1).fillupXML</filePath>
      <mailTo type="String">test@e-file.pl</mailTo>
      <certName type="String">NazwaCertyfikatu</certName>
      <esend type="Boolean">1</esend>
    </item>
    <item type="com.efile.core.ConfigItem">
      <filePath>D:\fillUp\PIT-11(1).fillupXML</filePath>
      <mailTo type="String">magda@e-file.pl</mailTo>
    </item>
  </xmlDataToImport>
</data> 


Podstawowa definicja pliku. Korzeń drzewa xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <data type="com.efile.core.StartAppConfigData">
</data> 


Tryb działania aplikacji:

<appMode>[test|testAll|design]</appMode>


Lista formularzy do otwarcia:

<formsToOpentype="Array">
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <formId>[id formularza]</formId>
  </item>
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <formId>[id formularza]</formId>
  </item>
</formsToOpen>Trb importu formularzy. 1 - import w trybie cichym bez akcji użytkownika, 0 - import wyświetli okno importu w programie.

<silentImport>[0|1]</silentImport>Lista formularzy do zaimportowania

<xmlDataToImport type="Array">
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <filePath>[id formularza]</filePath>
  </item>
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <filePath>[id formularza]</filePath>
  </item>
</xmlDataToImport>


Lista ustawień do zaimportowania:

<settings type="Array">
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <settingName>show_zeros_in_decarations</settingName>
    <settingValue>true</settingValue>
  </item>
  <item type="com.efile.core.ConfigItem">
    <settingName>footer_text</settingName>
    <settingValue>test footer text</settingValue>
  </item>
</settings>


Pełna struktura obiektu typu com.efile.core.ConfigItem

<item type="com.efile.core.ConfigItem">
  <formId type="String">[id formularza]</formId>
  <certName type="String">[nazwa certyfikatu]</certName>
  <mailTo type="String">[adres e-mail]</mailTo>
  <filePath type="String">[ścieżka do pliku]</filePath>
  <settingName type="String">[nazwa ustawienia]</settingName>
  <settingValue type="String">[wartość ustawienia]</settingValue>
  <esend type="Boolean">[czy wysłać w postaci e-deklaracji]</esend>
  <exportPDF type="Boolean">[czy eksportować do pliku DPF]</exportPDF>
  <openForms type="Boolean">[czy otworzyć formularze]</openForms>
  <print type="Boolean">[czy wydrukować]</print>
</item>


ID formularza w aktualnej bazie danych

formId:Stringnazwa certyfikatu jaki ma być uzyty przy wysyłce e-deklaracji

certName:Stringadres e-mail na jaki ma zostać wysłany formularz

mailTo:Stringścieżka do pliku

filePath:Stringklucz pod jakim zapisujemy ustawienie

settingName:Stringwartość ustawienia

settingValue:Stringczy formularze po zaimportowaniu mają zostać wydrukowane

Drukowanie importowanych formularzy: Plik .fillupXML może zawierać wiele formularzy. Jeśli w obiekcie <item type="com.efile.core.ConfigItem"> ustawiony zostanie parametr print, wszystkie formularze będą po imporcie przekazane do drukarki w postaci jednego dokumentu. Systemowe okno potwierdzenia drukowania pojawi sie tylko raz. Jeśli <xmlDataToImport type="Array"> zawierać będzie kilka plików .fillupXML, i wszystkie będą oznaczone do wydruku, to okno systemowe pojawi się oddzielnie dla każdego pliku .fillupXML

print:Booleanczy zaimportowane formularze mają zostać wysłane w postaci e-deklaracji

esend:Booleanczy zaimportowane formularze mają zostać eksportowane do PDF

exportPDF:Booleanczy po zaimportowaniu otworzyć formularze?

openForms:Boolean
3. Globalne ustawienia aplikacji

Program daje możliwość generowania globalnych ustawień dla wszystkich użytkowników.

Na jednym z komputerów należy ustawić wszystko według potrzeb, następnie wyeksportować ustawienia do pliku: w zakładce Narzędzia->Ustawienia->Ustawienia aplikacji na dole znajdują się opcje administracyjne. Aby wyeksportować ustawienia należy kliknąć przycisk "Eksportuj ustawienia". Opcjonalnie można zaznaczyć że użytkownicy nie będą mogli zmieniać zaimportowanych ustawień.

Wyeksportowany plik "app_settings.xml" jest w formacie konfiguracji startowej zgodnie z powyższą dokumentacją

Aby użytkownicy zawsze używali globalnych ustawień, należy utworzyć skrót do programu na pulpicie, w parametrach uruchomienia programu podać ścieżkę do pliku “app_settings.xml”. Plik powinien znajdować się w lokalizacji dostępnej z każdego komputera na ktorym uruchamiany jest program. Każda zmiana w pliku app_settings będzie skutkować zmianą ustawień przy ponownym uruchomieniu programu przez użytkowników.